Strona główna » ARiMR

ARiMR

 

 Foto: Adobe Stock

 

Wsparcie dla małych przetwórców i RHD

 

Od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Kto może zostać beneficjentem?

O wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) mogą ubiegać się:

 • rolnicy, a także domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.

Co ważne, obie grupy muszą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie.

 

O jakie dofinansowanie można się ubiegać?

Zainteresowani wsparciem mogą starać się o refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych. Jednak dla każdej z grup określony został inny limit pomocy. W ramach RHD rolnicy będą mogli otrzymać do 200 tys. zł – dotąd było to dwukrotnie mniej. A ci, którzy zajmują się działalnością przetwórczą bądź będą chcieli ją założyć, będą mogli starać się o 500 tys. zł, tak jak dotychczas.

 

W co można zainwestować?

Wsparcie można otrzymać między innymi na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

 

W tym naborze zakres inwestycji objętych wsparciem został rozszerzony – teraz będzie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznych środków transportu. Wsparcie będzie można otrzymać m.in. na cysterny, silosy, chłodnie czy izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach. Pomoc będzie udzielana także na zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania, a także wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych czy też służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju.

 

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o wsparcie należy składać w oddziale regionalnym ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

Fot. Adobe Stock 

 

 

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska są przyjmowane do 31 grudnia 2021 r.  Nabór odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

 

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Należy też  pamiętać, że las, który ma być objęty dofinansowaniem, powinien znajdować się poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych bądź narodowych lub ich otulinami. Wyjątkiem jest sytuacja, w której planowane inwestycje nie będą wchodziły w konflikt z celami ochrony wyznaczonymi dla wyżej wymienionych terenów. 

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach –  ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i wynosi:

 • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra w lasach w warunkach korzystnych – 8 137 zł/ha lub 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, uszkodzonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych  ­– 12 538 zł/ha lub 14 213 zł/ha w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°; 
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu na gruntach w warunkach korzystnych  ­– 4 610 zł/ha oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • założenie remizy (bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu) ­– 848 zł;
 • czyszczenie późne lasów na gruntach w warunkach korzystnych – 764 zł/ha lub 917 zł/ha na na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzania drugiego piętra w
  drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy: zabezpieczenie drzewek repelentami
  424 zł/ha, zabezpieczenie sadzonek osłonkami 1488 zł/ha, ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m 8,82 zł/mb.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Fot. Adobe StockKontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl