Strona główna » KOWR

KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa najlepiej oceniony wśród instytucji rolnych w badaniu „Polska wieś i rolnictwo 2023”

Jak wskazują wyniki badania „Polska wieś i rolnictwo 2023” zdecydowana większość respondentów, którzy w 2023 r. skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność bardzo dobrze lub dobrze.

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii respondentów na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz. Najnowsza edycja badania została zrealizowana przez firmę Market Research World w trzecim kwartale 2023 r. na reprezentatywnej próbie 2,5 tys. dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich.

Na pytanie dotyczące oceny jakości obsługi w jednostkach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2023 r. aż 91 % respondentów oceniło jego działalność bardzo dobrze i dobrze co świadczy o wysokim poziomie wykonywania swoich zadań na rzecz beneficjentów i interesariuszy przez pracowników KOWR, zarówno stacjonarnie, jak i online. Suma pozytywnych ocen jakości obsługi (tj. „bardzo dobrze” i „dobrze”) w jednostkach KOWR wzrosła r/r o 16,2 pp. W 2023 r. KOWR został najlepiej oceniony spośród wszystkich instytucji administracji rolnej.

„Wyniki badania „Polska wieś u rolnictwo 2023” są dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bardzo miłe. Cieszę się, że aż 91 ankietowanych oceniło naszą pracę bardzo dobrze lub dobrze”. Mamy też satysfakcję, że przekazywane przez KOWR informacje cieszą się zaufaniem. Traktuję to także jako wyzwanie, aby utrzymać tak wysoko postawioną poprzeczkę.” – Komentuje dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – „Takie pozytywne opinie są możliwe tylko dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników. Dlatego bardzo dziękuję im za to jak wykonują swoje zdaniu ku satysfakcji rolników.” – Dodał dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rolnicy uczestniczący w badaniu wypowiedzieli się również na temat źródeł informacji dotyczących wsparcia rolników i rolnictwa ogółem, do których mają największe zaufanie. Jako jedno z trzech najbardziej zaufanych źródeł informacji wskazali oni pracowników placówek instytucji zajmujących się rolnictwem, w tym KOWR. Świadczy to o tym, że pomimo dynamicznego rozwoju usług administracji cyfrowej ogólnodostępna bezpośrednia oraz profesjonalna obsługa beneficjentów i interesantów przez pracowników instytucji rolnych jest niezbędna w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych i kompetentnych informacji.

Respondenci, uczestniczący w badaniu, wypowiedzieli się również m.in. na temat korzystania, w okresie ostatnich 12 miesięcy, z materiałów i informacji, udostępnionych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Według udzielonych odpowiedzi skorzystało z nich ponad 17 % rolników oraz blisko 7 % mieszkańców obszarów wiejskich.

Odpowiedzi udzielone na pytanie:
„Jak ocenia Pan(i) jakość obsługi w jednostkach KOWR w 2023 r.?”

Odpowiedzi mieszkańców obszarów wiejskich udzielone na pytanie:
„Do jakiego źródła informacji ma Pan(i) największe zaufanie, jeśli chodzi o informacje na temat wsparcia dla rolników i tego co dzieje się w rolnictwie?”

Odpowiedzi rolników udzielone na pytanie:
„Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan(i) z materiałów i informacji udostępnionych na stronie internetowej?”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał w 2017 roku z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Zajmuje się gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podstawowym kierunkiem rozdystrybuowania nieruchomości jest ich wykorzystanie na cele rolnicze.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oferuje nieruchomości Zasobu na cele inwestycyjne, inwestycje typu Green Field, parki technologiczne i przemysłowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) czy nowoczesne osiedla mieszkaniowe. W ofercie znajdują się także obiekty zabytkowe. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera rozwój Polski lokalnej, między innymi poprzez nieodpłatne przekazywanie nieruchomości oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aktywnie wspiera rozwój polskiego eksportu produktów rolno spożywczych oraz prowadzi działania zwiększające konkurencyjność polskiej żywności w Polsce i na świecie. Zajmuje się także działaniami nastawionymi na innowacje i rozwój zorientowane na rolnictwo, przemysł spożywczy, odnawialne źródła energii i obszary wiejskie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad 31 spółkami hodowli roślin i zwierząt o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Przedsiębiorstwa te dysponują cennym materiałem genetycznym który stanowi bazę dla postępu polskiego rolnictwa. Są wśród nich Stadnina Koni Janów Podlaski i Stadnina Koni Michałów, które specjalizują się w hodowli koni arabskich czystej krwi.

 


 

 

KOWR zmienia polskie rolnictwo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja powstała 1 września 2017 roku po to, aby zmieniać polską wieś i rolnictwo. Realizuje ponad 60 zadań. Dotyczą one m.in.: gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, transferu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, stabilizacji rynków rolnych, zwiększania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą.

Nie sposób omówić wszystkie działania, jakie podejmuje KOWR. Dlatego warto zwrócić uwagę na te, które szczególnie skutecznie wspierają wieś, produkcję żywności i rozwój rolnictwa oraz niosą pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Do ważnych zadań KOWR należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Podstawowymi formami zagospodarowania ziemi są dzierżawa i sprzedaż. Powodzeniem wśród rolników cieszy się zwłaszcza dzierżawa, która stanowi dogodny sposób użytkowania gruntów i usytuowanych na nich budynków. Nie wymaga ona angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości. A zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inwestycje w rolnictwie.
 

Innym kierunkiem zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu WRSP jest sprzedaż, która od wejścia w życie (30 kwietnia 2016 r.) Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP znacząco zmalała. Należy przypuszczać, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie, gdyż przedłużono wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi do 2026 roku.

Ważną formą rozdysponowania nieruchomości ZWRSP są nieodpłatne przekazania gruntów uprawnionym podmiotom. Jednym z głównych beneficjentów tej formy zagospodarowania państwowej ziemi są samorządy lokalne. Na uzyskanych przez nie gruntach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie.

KOWR posiada również nieruchomości nierolne, które wykorzystywane są głównie na cele inwestycyjne. Ich atutami są przede wszystkim znakomita komunikacja i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. Z oferty KOWR skorzystało wiele światowych koncernów.

Nadzór nad spółkami strategicznymi

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad 31 spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W 29 prowadzi się hodowlę bydła mlecznego, w 13 hodowlę koni, w 3 hodowlę trzody chlewnej i w 4 hodowlę owiec. KOWR swoim nadzorem obejmuje również jedną spółkę hodowli roślin, tj. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki, w której zgrupowany jest najcenniejszy materiał genetyczny warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych.

Do podstawowych celów działalności spółek zalicza się ochronę zasobów genetycznych wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, wdrażanie nowych technologii oraz zaopatrywanie hodowli krajowej w najwyższej jakości materiał hodowlany. Udoskonalone w spółkach strategicznych odmiany i rasy systematycznie trafiają do polskich rolników, wzbogacając potencjał hodowlany gospodarstw. Doskonalenie ras zwierząt gospodarskich prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi programami hodowli opracowanymi w oparciu o krajowe programy doskonalenia.Promocja produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą

KOWR prowadzi działania promocyjne i informacyjne produktów rolnych i żywnościowych oraz metod ich produkcji. Głównym celem tych działań jest popularyzacja żywności wysokiej jakości wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz oznaczeń, w tym żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie jej spożycia. Promowane są także odpowiedzialne decyzje zakupowe oraz patriotyzm konsumencki. W tym celu prowadzone są kampanie promocyjne i informacyjne „Solidarni z rolnikami” i „Kupuj świadomie” oraz organizowany jest konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Bitwa Regionów”.

KOWR obsługuje także 10 branżowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, utworzonych w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji żywności.
KOWR podejmuje też liczne inicjatywy na rzecz wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą. Polskie produkty są promowane na rynkach zagranicznych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good”. Hasło to ma kojarzyć się z naszym krajem i budzić przekonanie, że  polska żywność jest smaczna i odznacza się wysoką jakością. W tym celu KOWR m.in. organizuje narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na zagranicznych targach i wystawach z udziałem polskich przedsiębiorców, realizuje zagraniczne misje handlowe oraz zapewnia obsługę spotkań biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami, organizuje w Polsce przyjazdowe misje handlowe zagranicznych importerów i dziennikarzy branżowych czy też organizuje webinaria informacyjne poświęcone rynkom rolno-spożywczym krajów trzecich i pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych.

Efekty tych działań są widoczne  w systematycznie rosnącym z roku na rok eksporcie polskich towarów rolno-spożywczych.

Nowoczesne technologie wykorzystywane w rolnictwie

KOWR pracuje także nad dwoma projektami innowacyjnymi, które w znacznym stopniu ułatwią pracę rolników oraz producentów rolnych. Pierwszy z nich to System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych, drugi zaś to Paszportyzacja Polskiej Żywności.

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) to projekt, którego głównym zadaniem jest wsparcie rolników oraz producentów rolnych w podejmowaniu decyzji o uprawie ziemi. Ma on dostarczać pełną wiedzę o stanie upraw rolnych. Informacje będą przydatne nie tylko na co dzień, ale również w czasie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych takich jak susze, powodzie czy silne mrozy. Poza tym system będzie generował raporty szacowania  strat, z uwzględnieniem oceny o plonowaniu. To wszystko będzie możliwe dzięki zastosowaniu technologii informatycznych: sztucznej inteligencji, data science oraz opcjonalnie Internetu rzeczy (IoT). Głównymi odbiorcami projektu są rolnicy indywidualni oraz producenci rolni, a także przedstawiciele administracji publicznej.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Dzięki temu projektowi możliwe będzie zidentyfikowanie żywności, a dokładnie jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów, jakim została poddana.

Paszportyzacja polskiej żywności może poszczycić się innowacyjnością na skalę nie tylko europejską, ale również światową. Póki co, na świecie nie zbudowano publicznego narzędzia informatycznego, które w swoich założeniach obejmowałoby tak szeroki zakres informacji o produkcie żywnościowym. Jednak to, co najważniejsze, to fakt korzyści płynących z tego systemu dla polskich producentów żywności. Dzięki „paszportom” będą oni mogli zoptymalizować swoją produkcję, uzyskiwać wyższe ceny, zwiększyć opłacalność swojej produkcji i przekształcić ją w kierunku produkcji zrównoważonej. Tak więc „paszportyzacja” mogłaby przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, a także dalszego rozwoju eksportu rodzimej żywności cenionej w świecie za wysoką jakość.

Informacje dotyczące działalności KOWR znajdują się na stronie internetowej.

 

 

KOWR wspiera najuboższych 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 skierowany do osób najbardziej potrzebujących w kraju. W każdym z siedmiu podprogramów POPŻ udział brało ok. 1,5 mln osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) to krajowy program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD), którego celem jest ograniczenie ubóstwa poprzez świadczenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. Budżet POPŻ na lata 2014‒2023 wynosi 556,9 mln EUR, z tego: 473,4 mln EUR pochodzi z budżetu UE, a 83,5 mln EUR z budżetu krajowego.

Program ten realizowany jest w dwóch kluczowych obszarach: zakup żywności w procedurze zamówień publicznych i dostarczenie jej do magazynów organizacji partnerskich przez wykonawców wybranych w drodze przetargu oraz dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących wraz z działaniami towarzyszącymi, których celem jest m.in. włączenie społeczne oraz wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Programem kieruje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, natomiast KOWR jest jego beneficjentem i instytucją pośredniczącą. Jako beneficjent KOWR odpowiada za przygotowanie i przeprowadzanie w procedurze zamówień publicznych przetargów na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich. Jako instytucja pośrednicząca KOWR sprawuje nadzór nad dostawami żywności do magazynów organizacji partnerskich przez wykonawców, dystrybucją żywności oraz realizacją działań towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

W związku z kryzysem uchodźczym związanym z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z uwagi na konflikt zbrojny na terytorium tego państwa, wprowadziła możliwość kwalifikacji do Programu również Obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc jest przyznawana pod warunkiem spełniania przez obywatela Ukrainy kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu.

W roku 2023 realizowany jest ostatni Podprogram 2021 Plus, który kończy działania w ramach POPŻ 2014-2020. Na realizację Podprogramu 2021 Plus przeznaczono 111,6 mln zł, z tego 101,6 mln zł na zakup żywności oraz 10 mln zł na dofinansowanie projektów dla 5 organizacji partnerskich wybranych w drodze konkursu przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, tj.: Federację Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż oraz Kościół Starokatolicki w  RP. Do organizacji planowane jest dostarczenie ok 13 tys. ton artykułów spożywczych, tj.: powideł śliwkowych, makaronu jajecznego świderki, mleka UHT, szynki wieprzowej mielonej, cukru białego, oleju rzepakowego. Realizacja dostaw wszystkich artykułów spożywczych została zaplanowana od lutego 2023 r. do lipca 2023 r., natomiast dystrybucja od lutego 2023 r. do sierpnia 2023 r.

Podczas realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2022 wartość zakupionej żywności wyniosła ok. 2,1 mld zł. Do magazynów organizacji partnerskich dostarczono ok. 463 tys. ton artykułów spożywczych. Łącznie do odbiorców końcowych PO PŻ trafiło 48 mln paczek żywnościowych i 13 mln posiłków. W każdym z siedmiu podprogramów POPŻ pomocą żywnościową objęto ok. 1,5 mln osób. Oprócz dystrybucji żywności organizacje partnerskie przeprowadziły ponad 60 tys. działań towarzyszących (warsztaty kulinarne, dietetyczne, programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności oraz inne działania) wśród blisko 1 mln osób. 

Warto zwrócić uwagę na wysoką jakość dostarczanych do odbiorców końcowych artykułów spożywczych, która jest stale monitorowana przez KOWR podczas realizacji każdego Podprogramu. Produkty dostarczane w ramach POPŻ cieszą się dużym powodzeniem wśród osób najbardziej potrzebujących.

W dniu 12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Kontynuacją POPŻ będzie program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową dla Najbardziej Potrzebujących 2021–2027 (FEPŻ). Wsparcie udostępniane w ramach programu będzie obejmowało podstawową pomoc żywnościową, a także możliwość udziału w działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego odbiorców końcowych. Ponadto w ramach programu zostanie udostępniana dodatkowa żywność pochodząca z darowizn. Szacuje się, że na ten cel będzie przeznaczone ogółem około 527,7 mln EUR, z tego: 475 mln EUR z UE (90%, tj. 4,1% alokacji EFS+) i 52,7 mln EUR z budżetu krajowego (10%). KOWR będzie nadal pełnił rolę instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej w szczególności za przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich, realizację wypłat dla przedsiębiorców z tytułu zakupu żywności oraz dla organizacji partnerskich z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania oraz środków towarzyszących, a także kosztów gromadzenia, transportu, magazynowania i dystrybucji darów żywnościowych.

 


Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl