Fundacja Solidarna Wieś

KOWR zmienia polskie rolnictwo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja powstała 1 września 2017 roku po to, aby zmieniać polską wieś i rolnictwo. Realizuje ponad 60 zadań.

Dotyczą one m.in.: gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, transferu innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, stabilizacji rynków rolnych, zwiększania eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, promocji polskiej żywności w kraju i zagranicą.

Nie sposób omówić wszystkie działania, jakie podejmuje KOWR. Dlatego warto zwrócić uwagę na te, które szczególnie skutecznie wspierają wieś, produkcję żywności i rozwój rolnictwa oraz niosą pomoc ludziom najbardziej potrzebującym.

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa

Do ważnych zadań KOWR należy gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Podstawowymi formami zagospodarowania ziemi są dzierżawa i sprzedaż. Powodzeniem wśród rolników cieszy się zwłaszcza dzierżawa, która stanowi dogodny sposób użytkowania gruntów i usytuowanych na nich budynków. Nie wymaga ona angażowania dużych środków finansowych, jak ma to miejsce przy nabywaniu nieruchomości. A zaoszczędzone pieniądze można przeznaczyć na inwestycje w rolnictwie.

Innym kierunkiem zagospodarowania nieruchomości rolnych Zasobu WRSP jest sprzedaż, która od wejścia w życie (30 kwietnia 2016 r.) Ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości ZWRSP znacząco zmalała. Należy przypuszczać, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie, gdyż przedłużono wstrzymanie sprzedaży państwowej ziemi do 2026 roku.

Ważną formą rozdysponowania nieruchomości ZWRSP są nieodpłatne przekazania gruntów uprawnionym podmiotom. Jednym z głównych beneficjentów tej formy zagospodarowania państwowej ziemi są samorządy lokalne. Na uzyskanych przez nie gruntach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofornie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie.

KOWR posiada również nieruchomości nierolne, które wykorzystywane są głównie na cele inwestycyjne. Ich atutami są przede wszystkim znakomita komunikacja i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. Z oferty KOWR skorzystało wiele światowych koncernów.

Nadzór nad spółkami strategicznymi

KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad 31 spółkami o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W 29 prowadzi się hodowlę bydła mlecznego, w 13 hodowlę koni, w 3 hodowlę trzody chlewnej i w 4 hodowlę owiec. KOWR swoim nadzorem obejmuje również jedną spółkę hodowli roślin, tj. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki, w której zgrupowany jest najcenniejszy materiał genetyczny warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych.

Do podstawowych celów działalności spółek zalicza się ochronę zasobów genetycznych wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, wdrażanie nowych technologii oraz zaopatrywanie hodowli krajowej w najwyższej jakości materiał hodowlany. Udoskonalone w spółkach strategicznych odmiany i rasy systematycznie trafiają do polskich rolników, wzbogacając potencjał hodowlany gospodarstw. Doskonalenie ras zwierząt gospodarskich prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi programami hodowli opracowanymi w oparciu o krajowe programy doskonalenia.

Promocja produktów rolno-spożywczych w kraju i za granicą

KOWR prowadzi działania promocyjne i informacyjne produktów rolnych i żywnościowych oraz metod ich produkcji. Głównym celem tych działań jest popularyzacja żywności wysokiej jakości wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz oznaczeń, w tym żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie jej spożycia. Promowane są także odpowiedzialne decyzje zakupowe oraz patriotyzm konsumencki. W tym celu prowadzone są kampanie promocyjne i informacyjne „Solidarni z rolnikami” i „Kupuj świadomie” oraz organizowany jest konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Bitwa Regionów”.

KOWR obsługuje także 10 branżowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, utworzonych w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji żywności.
KOWR podejmuje też liczne inicjatywy na rzecz wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą. Polskie produkty są promowane na rynkach zagranicznych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good”. Hasło to ma kojarzyć się z naszym krajem i budzić przekonanie, że polska żywność jest smaczna i odznacza się wysoką jakością. W tym celu KOWR m.in. organizuje narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na zagranicznych targach i wystawach z udziałem polskich przedsiębiorców, realizuje zagraniczne misje handlowe oraz zapewnia obsługę spotkań biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami, organizuje w Polsce przyjazdowe misje handlowe zagranicznych importerów i dziennikarzy branżowych czy też organizuje webinaria informacyjne poświęcone rynkom rolno-spożywczym krajów trzecich i pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych.

Efekty tych działań są widoczne w systematycznie rosnącym z roku na rok eksporcie polskich towarów rolno-spożywczych.

Nowoczesne technologie wykorzystywane w rolnictwie

KOWR pracuje także nad dwoma projektami innowacyjnymi, które w znacznym stopniu ułatwią pracę rolników oraz producentów rolnych. Pierwszy z nich to System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych, drugi zaś to Paszportyzacja Polskiej Żywności.

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S2MUR) to projekt, którego głównym zadaniem jest wsparcie rolników oraz producentów rolnych w podejmowaniu decyzji o uprawie ziemi. Ma on dostarczać pełną wiedzę o stanie upraw rolnych. Informacje będą przydatne nie tylko na co dzień, ale również w czasie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych takich jak susze, powodzie czy silne mrozy. Poza tym system będzie generował raporty szacowania strat, z uwzględnieniem oceny o plonowaniu. To wszystko będzie możliwe dzięki zastosowaniu technologii informatycznych: sztucznej inteligencji, data science oraz opcjonalnie Internetu rzeczy (IoT). Głównymi odbiorcami projektu są rolnicy indywidualni oraz producenci rolni, a także przedstawiciele administracji publicznej.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. Dzięki temu projektowi możliwe będzie zidentyfikowanie żywności, a dokładnie jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów, jakim została poddana.

Paszportyzacja polskiej żywności może poszczycić się innowacyjnością na skalę nie tylko europejską, ale również światową. Póki co, na świecie nie zbudowano publicznego narzędzia informatycznego, które w swoich założeniach obejmowałoby tak szeroki zakres informacji o produkcie żywnościowym. Jednak to, co najważniejsze, to fakt korzyści płynących z tego systemu dla polskich producentów żywności. Dzięki „paszportom” będą oni mogli zoptymalizować swoją produkcję, uzyskiwać wyższe ceny, zwiększyć opłacalność swojej produkcji i przekształcić ją w kierunku produkcji zrównoważonej. Tak więc „paszportyzacja” mogłaby przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, a także dalszego rozwoju eksportu rodzimej żywności cenionej w świecie za wysoką jakość.

Informacje dotyczące działalności KOWR znajdują się na stronie internetowej.

Udostępnij artykuł: