Fundacja Solidarna Wieś

O Fundacji

Fundacja Solidarna Wieś

Powstała w 1997 r. z inicjatywy bp Romana Andrzejewskiego, który był razem ze Sławomirem Siwkiem prywatnym współfundatorem.

Na fundusz założycielski część majątku przekazała także Fundacja Prasowa Solidarności.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego wsi i małych miast ze szczególnym uwzględnieniem działania na rzecz rozwoju czytelnictwa

i społecznych instytucji kształceniowych w małych ośrodkach. Cele te realizowane są m. in. przez organizowanie i finansowanie nagród i stypendiów dla osób zajmujących się problematyką rolniczą. W tym celu w 2004 r. Fundacja ustanowiła Nagrodę i stypendia im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego /zmarł przedwcześnie w wieku 65 lat w 2003 r./.

Fundacja wspiera czasopisma lokalne, wydawnictwa książkowe skierowane do rolników. Wspomaga charytatywnie biedne rodziny wiejskie.

Fundacja „Solidarna Wieś” nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki czerpie z zapisów, darowizn, oprocentowania kapitału, dywidend od udziałów w przedsiębiorstwach. Nie otrzymuje i nie zamierza korzystać ze wsparcia instytucji państwa czy środków europejskich.

Władze

Rada

Zarząd

Patron Fundacji

Bp Roman Andrzejewski urodził się 19 lutego 1938 r. w rodzinie rolniczej w Morzyczynie na Kujawach. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1961 r. we Włocławku. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktorat z filologii klasycznej uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik naukowy KUL i Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku; podczas studiów specjalistycznych w Rzymie pracował w Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego.

W 1981 r. otrzymał nominację na biskupa pomocniczego włocławskiego. W latach 1988-1996 przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, a następnie do 2001 r. Krajowy Duszpasterz Rolników. W trosce o formację mieszkańców wsi zainicjował tworzenie katolickich uniwersytetów ludowych,powołał do istnienia Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników oraz czasopisma dla wsi: Tygodnik Rolników „Solidarność”, Tygodnik Rolników „Obserwator” /gdzie od 1995 r. był przewodniczącym Rady Programowej/ i miesięcznik „Ziemia Rodzinna”. W 1999 r. stał na czele Zespołu Dobrych Usług do mediacji między rolnikami a rządem. Był współfundatorem Fundacji Prasowej Solidarności i Fundacji „Solidarna Wieś”.

Autor kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych zamieszczanych w prasie katolickiej oraz kilkunastu książek, m.in.: „Czyja będzie Polska gminna?” /1994/, „Witosowe dziedzictwo” /1996/, :Budując jedność Europy” /1996/, „Ludzi do Boga prowadząc” /1996/, „Dziedzictwo i zadania polskiej wsi” /1997/, „Ziemia jest rzetelna” /1997/, „rzetelne są ręce rolnika” /1998/, „Wolność jest darem i zmaganiem” /1998/, „Ojcze Nasz. Rozważania o Modlitwie Pańskiej” /1998/.”Nad testamentem Prymasa Tysiąclecia dla rolników” /2001/, „Wpatrując się w skarby Kościoła. Rozważania o tajemnicach różańcowych” /2002/. „Listy do moich rolników” /2003/. Współautor przekładu Dziejów Apostolskich w Biblii Poznańskiej i tłumacz na łacinę wielu dokumentów kościelnych.

Dewiza biskupia: „Humana divinis” /”Ludzkie ku Boskiemu”/. Ulubiona sentencja: „Uszanuj pracę drugiego!”. Lubił czytać poezję, powieści historyczne, biografie i hagiografie. Jako swoje ulubione zajęcia bp Roman Andrzejewski wymienił podróże po byłych republikach Związku Radzieckiego, poznanie historii „małych ojczyzn”, pracę w ogrodzie i we własnej bibliotece oraz spacery z psami.

Zmarł 7 lipca 2003 r. Zgodnie z Jego wola pochowany został w Licheniu – sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski. Sanktuarium to, jako miejsce otoczone czcią, szczególnie przez rolników, cieszyło się Jego wielką opieką.

Fundacja Solidarna Wieś

powstała z inicjatywy
ks. bp. Romana Andrzejewskiego

01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl