Fundacja Solidarna Wieś

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa najlepiej oceniony wśród instytucji rolnych w badaniu „Polska wieś i rolnictwo 2023”

Jak wskazują wyniki badania „Polska wieś i rolnictwo 2023” zdecydowana większość respondentów, którzy w 2023 r. skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność bardzo dobrze lub dobrze.

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii respondentów na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz. Najnowsza edycja badania została zrealizowana przez firmę Market Research World w trzecim kwartale 2023 r. na reprezentatywnej próbie 2,5 tys. dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich.

Na pytanie dotyczące oceny jakości obsługi w jednostkach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2023 r. aż 91 % respondentów oceniło jego działalność bardzo dobrze i dobrze co świadczy o wysokim poziomie wykonywania swoich zadań na rzecz beneficjentów i interesariuszy przez pracowników KOWR, zarówno stacjonarnie, jak i online. Suma pozytywnych ocen jakości obsługi (tj. „bardzo dobrze” i „dobrze”) w jednostkach KOWR wzrosła r/r o 16,2 pp. W 2023 r. KOWR został najlepiej oceniony spośród wszystkich instytucji administracji rolnej.

„Wyniki badania „Polska wieś u rolnictwo 2023” są dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bardzo miłe. Cieszę się, że aż 91 ankietowanych oceniło naszą pracę bardzo dobrze lub dobrze”. Mamy też satysfakcję, że przekazywane przez KOWR informacje cieszą się zaufaniem. Traktuję to także jako wyzwanie, aby utrzymać tak wysoko postawioną poprzeczkę.” – Komentuje dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. – „Takie pozytywne opinie są możliwe tylko dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników. Dlatego bardzo dziękuję im za to jak wykonują swoje zdaniu ku satysfakcji rolników.” – Dodał dr inż. Waldemar Humięcki – Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Rolnicy uczestniczący w badaniu wypowiedzieli się również na temat źródeł informacji dotyczących wsparcia rolników i rolnictwa ogółem, do których mają największe zaufanie. Jako jedno z trzech najbardziej zaufanych źródeł informacji wskazali oni pracowników placówek instytucji zajmujących się rolnictwem, w tym KOWR. Świadczy to o tym, że pomimo dynamicznego rozwoju usług administracji cyfrowej ogólnodostępna bezpośrednia oraz profesjonalna obsługa beneficjentów i interesantów przez pracowników instytucji rolnych jest niezbędna w celu uzyskania najbardziej wiarygodnych i kompetentnych informacji.

Respondenci, uczestniczący w badaniu, wypowiedzieli się również m.in. na temat korzystania, w okresie ostatnich 12 miesięcy, z materiałów i informacji, udostępnionych na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Według udzielonych odpowiedzi skorzystało z nich ponad 17 % rolników oraz blisko 7 % mieszkańców obszarów wiejskich.

Odpowiedzi udzielone na pytanie:
„Jak ocenia Pan(i) jakość obsługi w jednostkach KOWR w 2023 r.?”

Odpowiedzi mieszkańców obszarów wiejskich udzielone na pytanie:
„Do jakiego źródła informacji ma Pan(i) największe zaufanie, jeśli chodzi o informacje na temat wsparcia dla rolników i tego co dzieje się w rolnictwie?”

Odpowiedzi rolników udzielone na pytanie:
„Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystał(a) Pan(i) z materiałów i informacji udostępnionych na stronie internetowej?”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstał w 2017 roku z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Agencji Rynku Rolnego. Zajmuje się gospodarowaniem Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podstawowym kierunkiem rozdystrybuowania nieruchomości jest ich wykorzystanie na cele rolnicze.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oferuje nieruchomości Zasobu na cele inwestycyjne, inwestycje typu Green Field, parki technologiczne i przemysłowe Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) czy nowoczesne osiedla mieszkaniowe. W ofercie znajdują się także obiekty zabytkowe. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspiera rozwój Polski lokalnej, między innymi poprzez nieodpłatne przekazywanie nieruchomości oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa aktywnie wspiera rozwój polskiego eksportu produktów rolno spożywczych oraz prowadzi działania zwiększające konkurencyjność polskiej żywności w Polsce i na świecie. Zajmuje się także działaniami nastawionymi na innowacje i rozwój zorientowane na rolnictwo, przemysł spożywczy, odnawialne źródła energii i obszary wiejskie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski nad 31 spółkami hodowli roślin i zwierząt o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Przedsiębiorstwa te dysponują cennym materiałem genetycznym który stanowi bazę dla postępu polskiego rolnictwa. Są wśród nich Stadnina Koni Janów Podlaski i Stadnina Koni Michałów, które specjalizują się w hodowli koni arabskich czystej krwi.

Udostępnij artykuł: