Fundacja Solidarna Wieś

Dr Barbara Fedyszak – Radziejowska

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2010

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś”
z dnia 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 24 listopada 2010 r.

Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać
Nagrodę imienia ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2010

Pani Doktor Barbarze Fedyszak – Radziejowskiej

Uzasadnienie

Przyznając Nagrodę, Kapituła postanowiła docenić osobę, która z wielką konsekwencją poświęciła swoją aktywność zawodową, publicystyczną i społeczną badaniom nad zmianami, jakie zachodzą na polskiej wsi w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Laureatka potrafiła udokumentować, że polska wieś i rolnicy dobrze funkcjonują i rozwijają się w nowej dla siebie sytuacji. Jako grupa o niedocenianej niejednokrotnie aktywności zasługują tym samym na szczególną uwagę i pomoc ze strony instytucji państwa, a szczególnie ze strony tak zwanych elit opiniotwórczych. Kapitał społeczny wsi jest wielki i powinien być doceniony.

Kapituła pragnie uhonorować odwagę Laureatki występującej w obronie godności rolników, wykazując przy tym, że trwałość rodzinnych gospodarstw rolnych – gwarantowana w Konstytucji RP – jest wartością dla państwa i narodu. Wprowadza także niezbędną harmonię w życie gospodarcze kraju. Laureatka potrafi wykazać, że inwestycje w rolnictwo są efektywne.

Marginalizowanie problemów polskiej wsi przez wiele środowisk naukowych, gospodarczych czy medialnych jest dowodem powierzchownych ocen, a nie głębokiej analizy. Nie służy polskiej racji stanu. Jest sprzeczne z ideą solidarności. Laureatka w obronie dobrego imienia polskich rolników potrafiła wielokrotnie zaryzykować swoją osobistą karierę.

Laureatka wyraża jasno swój pogląd, znajdując podstawy ku temu w prowadzonych badaniach. Kapituła uznała zatem, że działalność dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej jest w pełni zgodna z nauczaniem patrona Nagrody, długoletniego Krajowego Duszpasterza Rolników, i z przesłaniem Nagrody Jego imienia.