Fundacja Solidarna Wieś

kard. Józef Glemp, Prymas Polski

Laureat Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2006

Uchwała

Kapituły Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Działając na podstawie Uchwały Rady Fundacji „Solidarna Wieś”

z dnia 21 maja 2004 r. w czasie posiedzenia w dniu 4 stycznia 2007 r.

Kapituła postanowiła jednogłośnie przyznać

Nagrodę imienia ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2006

Prymasowi Polski ks. Józefowi kardynałowi Glempowi

Uzasadnienie

Kapituła Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2006 uznała, że Prymas Polski, ks. Józef kardynał Glemp, przewodząc przez 25 lat Kościołowi w Polsce:

  • Konsekwentnie formował światłych, otwartych na zmiany, przywiązanych do Ojczyzny rolników. Cechą szczególną jego nauczania była obrona rodzinnych gospodarstw rolnych i prawa własności ziemi w ostatnich latach panowania komunizmu w Polsce. Bez takiej postawy całego Kościoła odzyskanie niepodległości byłoby niemożliwe.

Szkołą takiej formacji stały się zainicjowane przez Prymasa Polski w stanie wojennym Dożynki Jasnogórskie i rozpoczęta wówczas akcja samokształceniowa katolickich uniwersytetów ludowych. Obrony własności ziemi i prawa do prywatnej przedsiębiorczości na wsi podjęły się kolejne Prymasowskie Rady Społeczne w dokumentach kierowanych do ówczesnych władz.

  • Spokojny, racjonalny i pozytywistyczny stosunek Prymasa Polski do otaczającej rzeczywistości tworzył parasol dla wielu konkretnych działań, jawnie opozycyjnych wobec ideologii komunizmu. Pod Jego patronatem Kościół zaangażował się w pomoc dla więzionych w stanie wojennym rolników i ich rodzin. Pomagało to przetrwać w latach 1980-1989 niezależnej myśli i niezależnym organizacjom, takim jak „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Jednocześnie Prymas Polski powołał do życia komitet Organizacyjny Fundacji Rolniczej i Kościelny Komitet Rolniczy, których zadaniem było uruchomienie olbrzymiej pomocy wolnego świata dla polskiego prywatnego rolnictwa. Kościół wyprzedzał to, co nastąpić musiało – powrót Polski do rodziny europejskiej. Dodatkowo inicjatywy te podtrzymywały aktywność społeczną mieszkańców wsi i małych miast.
  • W wolnej Polsce, w swym nauczaniu i działaniach Prymas Polski inspirował rolników do podnoszenia kwalifikacji, uczył odwagi dla zmian, apelował o zachowanie tradycji, kultury i siły rodziny wiejskiej. Jednocześnie, gdy należało, potrafił odważnie sprzeciwić się nastrojom zniechęcenia i nieracjonalnego protestu.

Rozwijały się pod Jego patronatem kolejne inicjatywy na rzecz gospodarczego rozwoju terenów wiejskich. Rozwijała działalność Fundacja Wspomagająca Zaopatrywanie Wsi w Wodę, dzięki której tysiące rodzin otrzymało szansę lepszego życia.

Patron Nagrody, ks. Bp Roman Andrzejewski uważał, że „inspirująca obecność Prymasa Polski w organizowaniu pomocy dla rolników wyda owoc…”. Cala działalność i nauczanie kardynała Józefa Glempa w okresie, gdy prowadził Kościół w Polsce – przyniosły owoce.

Doceniając to, Kapituła Nagrody przyznała ją Prymasowi Polski jednomyślnie.