Strona główna » ARiMR

ARiMR

      

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW na lata 2014-2020. Nabór odbywa się w trybie ciągłym, a to oznacza, że w razie potrzeby rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o tę formę pomocy.

To wsparcie adresowane jest do dwóch grup rolników. Do pierwszej należą ci, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Na liście tych pogodowych zdarzeń są: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupę stanowią gospodarze, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O dofinansowanie można wystąpić, gdy straty w gospodarstwie, czyli np. w sprzęcie, uprawach rolnych czy zwierzętach gospodarskich, miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z 2 poprzednich lat. Szkody muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Pod uwagę można wziąć również pięć lat, ale wtedy pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. W przypadku wystąpienia w gospodarstwie ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. I tutaj również straty muszą wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Wartość szkody powinna zostać oszacowana przez komisję powołaną przez wojewodę. Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Oznacza to, że w przypadku gdy uszkodzone zostały maszyny, rolnik może otrzymać dofinansowanie tylko na te, których dotyczyła szkoda. Analogicznie jest np. w przypadku sadów, gdzie odtwarzane muszą być zniszczone nasadzenia. Natomiast, jeśli przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Należy jednak pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz konieczne załączniki.

Nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW 2014-2020 rozpoczął się 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022 r. Dokumenty o pomoc przyjmują biura powiatowe lub oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Fot. Adobe Stock

 


 

Grupy producentów, czyli razem po sukces

 


 

Do 30 grudnia 2022 r. można się ubiegać o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Warto, bo razem można obniżyć koszty produkcji, skuteczniej negocjować z sieciami handlowymi, łatwiej jest też inwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia produkcji.

KORZYŚCI Z DZIAŁANIA W GRUPIE

Duży może więcej – to główny argument przemawiający za zrzeszaniem się rolników w grupy producentów. Współpraca ma wiele zalet. Po pierwsze, zrzeszeni rolnicy mają możliwość sprzedaży swoich produktów w ramach dużych, jednorodnych partii towaru – zarówno pod względem odmiany, jak również jakości, sposobu produkcji i przygotowania do handlu. Po drugie, działanie zespołowe ułatwia sprzedaż produktów, uzyskiwanie za nie wyższych cen, negocjowanie korzystniejszych warunków kontraktów. Po trzecie, po połączeniu kapitałów producenci mogą wspólnie inwestować i razem zakupić potrzebną infrastrukturę, np. obiekty do przechowywania czy przygotowania produktów rolnych do handlu. Po czwarte, taka kooperacja pozwala obniżyć koszty produkcji, np. przez wspólne użytkowanie maszyn i urządzeń, hurtowe, czyli tańsze, zakupy środków do produkcji rolnej. Po piąte, grupa ma większy potencjał w organizowaniu kampanii promocyjnych wpływających na kreowanie marki wytwarzanych przez nią produktów i zwiększanie ich wartości handlowej.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc finansowa na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, czyli tych uznanych od 1 grudnia 2021 r. na podstawie przepisów z 2000 roku. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych i prowadzić działalność jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa. O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów, które uzyskały status uznania na podstawie przepisów z 2004 roku. Wsparcie nie jest skierowane do producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA

W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników musi uzyskać osobowość prawną wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub organizację producentów wraz z planem biznesowym w oddziale regionalnym ARiMR. Dopiero wówczas grupa lub organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej. Co istotne, od daty uznania na potencjalnym beneficjencie ciąży obowiązek realizacji zatwierdzonego biznesplanu.

FORMA ORAZ WYSOKOŚCI UDZIELANEJ POMOCY

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie przez pięć pierwszych lat, następujących po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów. Są to roczne płatności, które wynoszą: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Limit przyznawanych środków finansowych to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

O dofinansowanie grupy lub organizacje producentów mogą ubiegać się do 30 grudnia 2022 r. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można składać osobiście lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Można je również nadać w placówce Poczty Polskiej.


Więcej informacji: na portalu internetowym – www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w placówkach ARiMR.

 

 

Fot. Adobe Stock

 


Po raz drugi w tym roku można się ubiegać o zwrot części kosztów ubezpieczenia zwierząt

1 grudnia rozpoczął się drugi w 2022 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy ubezpieczają zwierzęta od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Salmonella kojarzona jest najczęściej z drobiem. Ta powszechnie występująca w środowisku bakteria zagraża jednak również innym zwierzętom. Wywoływana przez nią salmonelloza to choroba, na wypadek wystąpienia której ubezpieczać się mogą rolnicy. Zachętą dla świadomych dotkliwych konsekwencji wynikających z wykrycia zakażenia w gospodarstwie jest finansowane z budżetu PROW 2014-2020 działanie „Zarządzanie ryzykiem”. Ogłoszony został kolejny nabór w ramach tego wsparcia, a cały budżet na nie wynosi 108 mln euro.

Dofinansowanie to może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną i posiadają prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą hodowlę bądź chów tych zwierząt. By móc stać się beneficjentem tej pomocy, należy mieć podpisaną umowę ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, z której wynika, że ubezpieczono co najmniej:

1000 sztuk drobiu (kurcząt, gęsi i indyków rzeźnych, drobiu nieśnego);

4 sztuki bydła; 

14 sztuk świń.

Zainteresowany tym dofinansowaniem nie może również korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia. Istotne jest też, by umowa ubezpieczenia nie obejmowała okresu przed 1 kwietnia 2022 r.

Pomoc przyznawana będzie w formie 70 proc. dopłaty do opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 procent.

Decyzja o przyznaniu pomocy wydawana jest standardowo w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru – oczywiście pod warunkiem braku konieczności uzupełnienia dokumentów bądź złożenia wyjaśnień. Natomiast wypłata następuje w terminie 30 dni od wydania decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioski o pomoc finansową w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” można składać od 1 do 30 grudnia 2022 roku w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Dokumenty można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza udostępnionego na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR. Wnioski można również wysyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 
Fot. Adobe Stock
 
 

 

W grudniu po pieniądze z PROW

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają cztery nabory wniosków o wsparcie finansowane z PROW 2014-2020. Jeszcze w grudniu ARiMR uruchomi kolejne dwa.

 

Do 29 grudnia 2021 r. – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 

Nabór adresowany jest do firm przetwórczych, które zajmują się wytwarzaniem pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie, czyli bez GMO, oraz do prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 15 mln zł, jeśli beneficjentem jest związek grup producentów rolnych lub zrzeszenie organizacji producentów, oraz do 10 mln zł w przypadku innych rodzajów beneficjentów.

 

Do 29 grudnia 2021 r. – Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

 

W tym naborze wnioski mogą składać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy zdecydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wsparcie, jakie mogą otrzymać na tzw. małe przetwórstwo, wynosi do 500 tys. zł. Drugą grupę stanowią rolnicy lub ich małżonkowie, którzy nie chcą rejestrować działalności gospodarczej i decydują się na działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku limit pomocy finansowej wynosi do 200 tys. zł.

 

Do 31 grudnia 2021 r. – Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

To oferta wsparcia skierowana do rolników, którzy ponieśli w swoich gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). O rekompensaty można się starać, jeżeli szkody powstały w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 tys. zł.

 

Do 31 grudnia 2021 r. – Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają las w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju leśnych inwestycji oraz warunków, w jakich mają być realizowane. Wsparcie waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

 

Od 10 grudnia 2021 r. do 7 lutego 2022 r. – Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

 

Wnioski mogą składać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i którzy planują w swoich gospodarstwach budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Nie mogą jednak tego zrobić właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

 

Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – Współpraca – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

 

Pomoc adresowana jest do grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Będą ją mogły otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez wsparcie metod organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Dofinansowanie jest przyznawane w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW 2014-2020 dana grupa może skorzystać z niego tylko raz, a wysokość wsparcia wynosi: 325 tys. zł – w przypadku gdy w ramach planowanej inwestycji ma zostać zakupiony środek transportu, 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

 
Fot. Adobe Stock

 

 

Wsparcie dla małych przetwórców i RHD

 

Od 30 listopada do 29 grudnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW na lata 2014-2020.

 

Kto może zostać beneficjentem?

O wsparcie na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD) mogą ubiegać się:

 • rolnicy, a także domownicy lub małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych;
 • rolnicy lub ich małżonkowie, którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD.

Co ważne, obie grupy muszą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie.

 

O jakie dofinansowanie można się ubiegać?

Zainteresowani wsparciem mogą starać się o refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż lub ziemniaków, a także przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu płodów rolnych. Jednak dla każdej z grup określony został inny limit pomocy. W ramach RHD rolnicy będą mogli otrzymać do 200 tys. zł – dotąd było to dwukrotnie mniej. A ci, którzy zajmują się działalnością przetwórczą bądź będą chcieli ją założyć, będą mogli starać się o 500 tys. zł, tak jak dotychczas.

 

W co można zainwestować?

Wsparcie można otrzymać między innymi na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej czy zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych do przechowywania produktów żywnościowych. Pieniądze można też przeznaczyć na zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska.

 

W tym naborze zakres inwestycji objętych wsparciem został rozszerzony – teraz będzie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznych środków transportu. Wsparcie będzie można otrzymać m.in. na cysterny, silosy, chłodnie czy izotermy, przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach. Pomoc będzie udzielana także na zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania, a także wykorzystywanych do sprzedaży produktów rolnych czy też służących do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju.

 

Gdzie można składać wnioski?

Wnioski o wsparcie należy składać w oddziale regionalnym ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

 

Fot. Adobe Stock 


 

 

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie z PROW 2014-2020. Wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska są przyjmowane do 31 grudnia 2021 r.  Nabór odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

 

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha – stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Należy też  pamiętać, że las, który ma być objęty dofinansowaniem, powinien znajdować się poza obszarami Natura 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych bądź narodowych lub ich otulinami. Wyjątkiem jest sytuacja, w której planowane inwestycje nie będą wchodziły w konflikt z celami ochrony wyznaczonymi dla wyżej wymienionych terenów. 

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje i można je otrzymać na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, zróżnicowanie struktury drzewostanu, założenie remizy, czyszczenie późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Warto podkreślić, że w obecnym naborze rozszerzony został zakres przyznawania pomocy na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienia luk w drzewostanach uszkodzonych nie tylko w wyniku procesu chorobowego – tak jak było w poprzednich naborach –  ale także zniszczonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe.

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana i wynosi:

 • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra w lasach w warunkach korzystnych – 8 137 zł/ha lub 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, uszkodzonych przez szkodniki, zwierzynę lub ekstremalne warunki pogodowe wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych  ­– 12 538 zł/ha lub 14 213 zł/ha w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°; 
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu na gruntach w warunkach korzystnych  ­– 4 610 zł/ha oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • założenie remizy (bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu) ­– 848 zł;
 • czyszczenie późne lasów na gruntach w warunkach korzystnych – 764 zł/ha lub 917 zł/ha na na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzania drugiego piętra w
  drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy: zabezpieczenie drzewek repelentami
  424 zł/ha, zabezpieczenie sadzonek osłonkami 1488 zł/ha, ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m 8,82 zł/mb.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR osobiście, przez upoważnioną osobę, rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Fot. Adobe Stock


 


Kontakt FUNDACJA "SOLIDARNA WIEŚ"
01-576 Warszawa
ul. Juliusza Kossaka 10
tel. 022-622-46-35
e-mail: fundacja@solidarnawies.pl