Fundacja Solidarna Wieś

Pomoc z PROW dla poszkodowanych przez klęski żywiołowe lub ASF

Do 30 grudnia 2022 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub afrykańskiego pomoru świń, mogą składać wnioski o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW na lata 2014-2020. Nabór odbywa się w trybie ciągłym, a to oznacza, że w razie potrzeby rolnicy mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o tę formę pomocy.

To wsparcie adresowane jest do dwóch grup rolników. Do pierwszej należą ci, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Na liście tych pogodowych zdarzeń są: powódź, deszcz nawalny, susza, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawina, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupę stanowią gospodarze, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

O dofinansowanie można wystąpić, gdy straty w gospodarstwie, czyli np. w sprzęcie, uprawach rolnych czy zwierzętach gospodarskich, miały miejsce w roku, w którym jest składany wniosek lub w jednym z 2 poprzednich lat. Szkody muszą wynosić przynajmniej 30 proc. średniorocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda. Pod uwagę można wziąć również pięć lat, ale wtedy pomija się lata o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. W przypadku wystąpienia w gospodarstwie ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok. I tutaj również straty muszą wynosić co najmniej 30 proc. trzody chlewnej posiadanej przez rolnika.

Wartość szkody powinna zostać oszacowana przez komisję powołaną przez wojewodę. Rekompensaty z tytułu szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych można przeznaczyć na odtworzenie składników gospodarstwa, które uległy zniszczeniu bądź uszkodzeniu. Oznacza to, że w przypadku gdy uszkodzone zostały maszyny, rolnik może otrzymać dofinansowanie tylko na te, których dotyczyła szkoda. Analogicznie jest np. w przypadku sadów, gdzie odtwarzane muszą być zniszczone nasadzenia. Natomiast, jeśli przyczyną strat jest ASF, inwestycje realizowane z dofinansowaniem nie mogą być związane z produkcją świń.

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Należy jednak pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji. Pomoc będzie przyznawana według kolejności wpływu do Agencji wniosku o przyznanie pomocy, zawierającego dane niezbędne do przyznania pomocy oraz konieczne załączniki.

Nabór wniosków o wsparcie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW 2014-2020 rozpoczął się 3 stycznia i potrwa do 30 grudnia 2022 r. Dokumenty o pomoc przyjmują biura powiatowe lub oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji: na portalu internetowym – www.gov.pl/web/arimr, pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Udostępnij artykuł: