Fundacja Solidarna Wieś

W grudniu po pieniądze z PROW

W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwają cztery nabory wniosków o wsparcie finansowane z PROW 2014-2020. Jeszcze w grudniu ARiMR uruchomi kolejne dwa.

Do 29 grudnia 2021 r. – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Nabór adresowany jest do firm przetwórczych, które zajmują się wytwarzaniem pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie, czyli bez GMO, oraz do prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 15 mln zł, jeśli beneficjentem jest związek grup producentów rolnych lub zrzeszenie organizacji producentów, oraz do 10 mln zł w przypadku innych rodzajów beneficjentów.

Do 29 grudnia 2021 r. – Małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

W tym naborze wnioski mogą składać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy zdecydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wsparcie, jakie mogą otrzymać na tzw. małe przetwórstwo, wynosi do 500 tys. zł. Drugą grupę stanowią rolnicy lub ich małżonkowie, którzy nie chcą rejestrować działalności gospodarczej i decydują się na działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku limit pomocy finansowej wynosi do 200 tys. zł.

Do 31 grudnia 2021 r. – Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

To oferta wsparcia skierowana do rolników, którzy ponieśli w swoich gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). O rekompensaty można się starać, jeżeli szkody powstały w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 300 tys. zł.

Do 31 grudnia 2021 r. – Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają las w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha. Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju leśnych inwestycji oraz warunków, w jakich mają być realizowane. Wsparcie waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m, do ponad 14 tys. zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Od 10 grudnia 2021 r. do 7 lutego 2022 r. – Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Wnioski mogą składać rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i którzy planują w swoich gospodarstwach budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Nie mogą jednak tego zrobić właściciele ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Maksymalnie na jedno gospodarstwo można otrzymać 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Wsparcie ma formę refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc.

Od 31 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. – Współpraca – tworzenie krótkich łańcuchów dostaw

Pomoc adresowana jest do grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI). Będą ją mogły otrzymać na utworzenie krótkiego łańcucha dostaw, np. przez wsparcie metod organizacji produkcji, transportu lub marketingu produktów rolno-spożywczych. Dofinansowanie jest przyznawane w formie płatności zryczałtowanej. W okresie realizacji PROW 2014-2020 dana grupa może skorzystać z niego tylko raz, a wysokość wsparcia wynosi: 325 tys. zł – w przypadku gdy w ramach planowanej inwestycji ma zostać zakupiony środek transportu, 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Udostępnij artykuł: